Weet wat je beweegt

Kleinschalig wonen in Breda

Eind 2020 is er door de Gemeente, woningbouwcorporaties en zorgorganisaties in Breda een Pact Wonen en Zorg Breda ondertekend.

Samen willen de partijen oplossingen vinden ten behoeve van de kwetsbare groep Bredanaars. Hoofddoelstelling: het creëren van Vitale en Inclusieve wijken, het bieden van passend en gevarieerd woonaanbod voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Hoe dit te kunnen bewerkstelligen zijn WonenBreburg en SMT met elkaar in gesprek getreden om haar vraagstukken op het gebied van zorghuisvesting nader met elkaar te bespreken.

WonenBreburg en SMT zagen een kans hiertoe op een mooie locatie in Breda die WonenBreburg en SMT samen met Kragten (stedenbouw) hebben onderzocht. Een kans waarin WonenBreburg als opdrachtgever en toekomstig eigenaar optreedt en SMT de rol neemt in het turnkey ontwikkelen en bouwen. Zuidwester is als beoogd toekomstig huurder en exploitant zeer verheugd met dit initiatief en wenst hier graag verder inhoud aan te geven.

 Aangezien de locatie in eigendom is van de gemeente is door WonenBreburg een initiatiefplan opgesteld en ingediend. Met het indienen van dit plan is de aftrap gegeven voor het nader onderzoeken van locatie en haalbaarheid van het plan.

Het concept voorziet in 26 zelfstandige woningen voor mensen met een beperking die in een beschermde woonvorm wonen en/of thuis ambulante begeleiding ontvangen.

 

WonenBreburg