Het Goese Lyceum

SMT heeft in opdracht van Stichting Pontes Scholengroep Het Goese Lyceum gerealiseerd. Deze school voor HAVO, VWO, Gymnasium en VMBO-tl kan 1.600 leerlingen huisvesten. Het Goese Lyceum heeft naast een onderwijsfunctie ook een maatschappelijke functie op het gebied van sport en ontmoeting.  De vier inpandige sportzalen  bieden de mogelijkheid voor gebruik buiten lestijd en de grote, op te delen, aula ruimte voor verenigingen en kerkgenootschappen.

De wens van de opdrachtgever was om de organisatie van de school te baseren op clustering van vakgebieden,  leeftijdsgroepen en opleidingstype. (Aparte clusters voor VMBO en brugjaar). Er is een oplossing gevonden door de clustering van vakgebieden (per verdieping) horizontaal te laten plaatsvinden en clustering van leerlinggroepen verticaal te laten plaatsvinden. Hiertoe zijn in twee “hoeken” van het gebouw de lokalen gegroepeerd rondom een eigen leerplein en voorzien van eigen trap, zodat op meerdere verdiepingen boven elkaar de leerlingclusters als aparte herkenbare eenheden te vinden zijn.

Het gebouw is zeer compact met een centraal open hart waaraan clusterpleinen, per vakgebied, gelegen zijn. Het gebouw is, vanaf de gevel gezien, in zones ingedeeld waarbij de gekozen constructie principes vrij indeelbare ruimten binnen een zone toelaten. Deze dragen er tevens zorg voor dat ook meerdere zones gekoppeld kunnen worden zonder dat de constructieve elementen hierbij storen. Verschillende soorten lesruimten, theorieruimten, vaklokalen en zelfstudieruimten bevinden zich in de “buitenste” zone. De bij elke vakcluster behorende clusterpleinen bevinden zich in de “binnen” zone waar ook spreekkamers en (docenten) werkruimtes zich bevinden. De “binnen” zone krijgt het daglicht vanuit het “open hart”, een drie lagen hoog atrium met daglicht vanuit het dak.

Prominente plaats in het gebouw is er voor het technasium, voor binasvakken, dat op de bovenste verdieping vrij uitzicht heeft op Goes en zich kenmerkt door een open onderwijs omgeving.  Verder springt het grote centrale atrium in het oog. Met een perfecte akoestiek ontstaat er een prachtige centrale ruimte. Hier omheen  bevinden zich ook de muziek, dans en dramaruimten.

Het Goese Lyceum is een zeer duurzaam gebouw geworden dat klaar is voor de toekomst. Door SP architecten is een cradle-to-cradle ontwerp gemaakt, dat als uitgangspunt diende voor andere duurzaamheidsmaatregelen in de school. Zoals groendaken, PV-cellen, groene gevels, Led-verlichting en waterloze urinoirs. Voeg daarbij de flexibele indeling en detaillering en er is sprake van een in alle opzichten duurzaam gebouw.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door SMT/Aan de Stegge Goes VOF. In het schooljaar 2014 - 2015 is het gebouw in gebruik genomen.

Stichting Pontes Scholengroep

12.459 m2

SP Architecten